Disclaimer

Thông tin trong www.visitmyanmar.com.au chỉ dành cho mục đích thông tin chung. Thông tin này được cung cấp bởi www.visitmyanmar.com.au và trong khi chúng tôi cố gắng giữ cho các thông tin cập nhật và chính xác, chúng tôi không đại diện hoặc bảo đảm của bất cứ loại nào, thể hiện hay ngụ ý, về tính đầy đủ, tính chính xác, độ tin cậy, phù hợp hoặc sẵn có liên quan đến www.visitmyanmar.com.au hoặc các thông tin, các sản phẩm, dịch vụ, hoặc đồ họa có liên quan chứa trên www.visitmyanmar.com.au cho mọi mục đích. do đó bất kỳ sự phụ thuộc bạn đặt trên những thông tin đó là đúng có nguy cơ của riêng bạn.

Trong mọi trường chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại bao gồm nhưng không giới hạn, tổn thất hoặc thiệt hại gián tiếp hoặc do hậu quả, hoặc bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc mất dữ liệu hay lợi nhuận phát sinh từ, hoặc liên quan đến, việc sử dụng các www.visitmyanmar.com.au.

Qua www.visitmyanmar.com.au bạn có thể liên kết đến các trang web khác mà không nằm dưới sự kiểm soát của www.visitmyanmar.com.au. Chúng tôi không kiểm soát được bản chất, nội dung và tính sẵn sàng của các trang web. Việc đưa bất kỳ liên kết không nhất thiết ngụ ý một đề nghị hoặc chứng thực điểm thể hiện trong họ.

Mọi nỗ lực được thực hiện để giữ www.visitmyanmar.com.au lên và chạy trơn tru. Tuy nhiên, www.visitmyanmar.com.au không chịu trách nhiệm, và sẽ không chịu trách nhiệm về, www.visitmyanmar.com.au là tạm thời không có do các vấn đề kỹ thuật ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi.